פרשת השבוע
הלכות שבת
שיעורים בגמרא
שיעורים בהלכה
חגי ומועדי ישראל

שיעורים

בגמרא


עבודה זרה

(מסכת שבת דף פג עמוד ב)

(ותמונה אינכם ראים זולתי קול)

עבודה זרה

(מסכת שבת תחילת פרק ט, דף פב עמוד א)

(ותמונה אינכם ראים זולתי קול)

עבודה זרה

(מסכת שבת דף פג עמוד א)

גוזז

(מסכת שבת דף צד עמוד ב)

חלב

(מסכת שבת דף עז עמוד א)

(ותמונה אינכם ראים זולתי קול)

כחול

(מסכת שבת דף פ עמוד א)

(ותמונה אינכם ראים זולתי קול)

כתב אשורית

(מסכת שבת דף פ עמוד א)

(ותמונה אינכם ראים זולתי קול)

שילוח הקן

(מסכת שבת דף פג עמוד ב)

(ותמונה אינכם ראים זולתי קול)

שטר חוב

(מסכת שבת דף עח עמוד ב)

(ותמונה אינכם ראים זולתי קול)

סיד

(מסכת שבת דף פ עמוד ב)

(ותמונה אינכם ראים זולתי קול)

טומאה וטהרה

(מסכת שבת דף פג עמוד א)

(ותמונה אינכם ראים זולתי קול)